O nas

Klauzule informacyjne

1. Klauzula informacyjna
Dotycząca udostępniania wizerunku
w Placówce Wsparcia Dziennego w Kozach

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana/ucznia danych osobowych jest Placówka Wsparcia Dziennego ul. Krakowska 9a, 43-340 Kozy. Tel. +48, 33 817-50-25 e-mail: swietlica@kozy.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod nr telefonu: + 48 33 817-42-91, e-mail: iod@gzosip.kozy.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.), w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku Placówki Wsparcia Dziennego w Kozach.
4. Odbiorcą Pani/Pana/ucznia danych osobowych mogą być: prasa, strona internetowa placówki, portale społecznościowe oraz instytucje współpracujące z Placówką Wsparcia Dziennego w Kozach.
5. Pani/Pana/dziecka dane osobowe przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udostępnienia wizerunku.
6. Udzielenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych (publikacją wizerunku Waszego dziecka) przysługują Państwu poniższe prawa wynikające z RODO:
a) Prawo dostępu do treści swoich danych;
b) Prawo do ich sprostowania;
c) Prawo do ich ograniczenia przetwarzania;
d) Prawo do ich usunięcia;
e) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Przetwarzanie nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.


2. Klauzula informacyjna
REKRUTACJA DZIECI
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

1. Administratorem Państwa oraz dziecka danych osobowych jest Placówka Wsparcia Dziennego ul. Krakowska 9a, 43-340 Kozy. Tel. +48, 33 817-50-25 e-mail: swietlica@kozy.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod nr telefonu: 33 817-42-91, e-mail: iod@gzosip.kozy.pl.
3. Państwa oraz dziecka dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie:
a) W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie wskazanym w przepisach prawa Ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
b) W celu przetwarzania danych osobowych szczególnej kategorii (np. orzeczenia o niepełnosprawności), zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. g) RODO.
c) W celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4. Odbiorcami (czyli firmy / instytucje, które mogą mieć dostęp do danych lub mogą im zostać one udostępnione) Państwa danych mogą być:
a) Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia danych.
6. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji.
7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Państwa oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
9. Państwa oraz dziecka dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


3. Klauzula informacyjna
Dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci Placówki Wsparcia Dziennego w Kozach
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Placówka Wsparcia Dziennego ul. Krakowska 9a, 43-340 Kozy. Tel. +48, 33 817-50-25 e-mail: swietlica@kozy.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod nr telefonu: + 48 33 817-42-91:, e-mail: iod@gzosip.kozy.pl.
3. Dane osobowe Państwa oraz dziecka będą przetwarzane w celu niezbędnym do:
a) Realizacji Statutowych zadań opiekuńczych , wychowawczych, określonych w Ustawie – o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z dn. 9 czerwca 2011r. (Dz. U. 2018 poz. 998.)
b) Realizacji działalności Placówki Wsparcia Dziennego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
4. Dane osobowe Państwa oraz dziecka mogą być przetwarzane w celu niezbędnym do:
a) Publikacji wizerunku dziecka w przypadku wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
b) Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
5. Odbiorcami (czyli firmy/instytucje, które mogą mieć dostęp do danych lub mogą im zostać one udostępnione) Twoich danych mogą być:
a) Podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia danych;
b) Instytucje ubezpieczeniowe w przypadku korzystania z ubezpieczeń;
c) Inne instytucje oświatowe/publiczne/organizatorzy konkursów.
6. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będziemy przechowywać / przetwarzać:
a) W związku z opieką dziecka przez okres jej trwania oraz po ustaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
b) W przypadku przetwarzania na podstawie zgody – do czasu jej wycofania.
7. Podanie Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest warunkiem koniecznym, wynikającym z przepisów prawa, niezbędnym do realizacji zadań Placówki Wsparcia Dziennego.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu poniższe prawa wynikające z RODO:
a) Prawo dostępu do treści swoich danych;
b) Prawo do ich sprostowania;
c) Prawo do ich ograniczenia przetwarzania;
d) Prawo do ich usunięcia;
e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
f) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 


Strona główna Aktualności Galeria Kontakt

Strona kojarzona ze słowami: świetlica kozy, placówka wsparcia dziennego