WAŻNE INFORMACJE

Procedury na czas pandemii Covid-19

Załącznik 1 do zarządzenia nr 3/2020 Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Kozach

Zasady funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego w okresie ogłoszonego
stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniemCOVID-19 .

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Zasady funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego w okresie ogłoszonego
stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniemCOVID-19, zwane dalej „zasadami" obowiązują od 01.06.2020 r. do czasu odwołania epidemii przez organy nadrzędne.
2. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej z 4 maja 2020 r.
3. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników Placówki Wsparcia Dziennego, w trakcie prowadzonych w nim zajęć wychowawczo- opiekuńczych.

§ 2
Sposób organizowania zajęć

1. W okresie ogłoszonej epidemii placówka pracuje w godzinach od 7.00 do 16.00.
2. Na terenie placówki przebywa jedna, stała grupa dzieci.
3. W placówce może przebywać do 12 dzieci, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę dzieci w sali do 14, z zastrzeżeniem ust. 3.
4. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 dziecko i każdego opiekuna.
5. Do przestrzeni, o której mowa w ust. 3 nie wlicza się pomieszczeń aneksu kuchennego, pomieszczeń magazynowych i higieniczno-sanitarnych. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej.
6. Zabronione jest organizowanie zajęć z udziałem osób nie będących wychowawcami placówki.
7. Dziecko nie powinien zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów
8. Wychowawcy mogą organizować zajęcia na terenie wyznaczonego przez organ prowadzący placu zabaw należącego do Gminy. Na placu zabaw przebywać będzie wyłącznie jedna, stała grupa dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego. Po zakończeniu zajęć na placu zabaw należy dokonać dezynfekcji znajdującego się na nim sprzętu. Zabrania się korzystania z placu zabaw przez osoby trzecie.
9. Zabrania się organizowania wyjść z dziećmi poza teren placówki – w tym zwłaszcza spacerów czy wycieczek.
10. Sale, w których organizowane są zajęcia z dziećmi, powinny być wietrzone przez wychowawcę sprawującego opiekę nad grupą dzieci, co najmniej raz na godzinę.
11. Zajęcia z gimnastyki powinny być prowadzone przy otwartych oknach.
12. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci z placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
13. Rodzice oddają dziecko wychowawcy przy drzwiach wejściowych do placówki przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
14. Do placówki może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
15. Dzieci do placówki są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
16. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
17. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
18. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
19. Placówka posiada termometr bezdotykowy, dziecku po wejściu do przedsionka placówki zostaje zmierzona temperatura. Termometr jest dezynfekowany po każdym użyciu.
20. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka.
21. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z placówki.

§ 3
Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych

1. Przy wejściu do placówki znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do placówki. Zobowiązuje się wychowawców do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.
2. Wodę oraz inne napoje podaje dzieciom sprawujący nad nimi opiekę wychowawca.
3. Zobowiązuje się wychowawców do regularnego dokonywania prac porządkowych, w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także dezynfekowania co trzy godziny powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach do spożywania posiłków.
4. Osoba odpowiedzialna za podawanie dzieciom posiłków obowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia.
5. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcza krzeseł są dezynfekowane przez wychowawców. Brudne naczynia i sztućce powinny być umyte w temperaturze co najmniej 60C.
6. Wychowawcy usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia z dziećmi, zabawki, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane, bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń.
7. Zabrania się przynoszenia zabawek przez dzieci z domu.
8. Wychowawcy, co najmniej raz dziennie przypominają dzieciom o konieczności zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy również zwracać dzieciom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
9. W placówce nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa przez dzieci,. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
10. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy.
11. Kierownik placówki zadba, aby w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdowały się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
12. Pracownicy z objawami choroby obowiązani są skorzystać z opieki medycznej i powinni unikać przychodzenia do pracy.

§ 4
Odbiór dzieci

1. Rodzice oddają dziecko wychowawcy przy drzwiach wejściowych do placówki.
2. Wychowawca odbierający dziecko od rodzica powinien ocenić, czy jest ono zdrowe (nie ma objawów chorobowych). W tym celu konieczne jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego. Termometr powinien wskazywać nie więcej jak 37C.
3. W przypadku gdy istnieje podejrzenie, że dziecko nie jest zdrowe, wychowawca informuje kierownika, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie odbioru dziecka od rodzica w danym dniu.
4. Przed pierwszym przyprowadzeniem dziecka do placówki rodzice zobowiązani są do podpisania zgody na pomiar temperatury dziecka i wszystkich dokumentów niezbędnych do zapisania dziecka do placówki w trakcie pandemii.
5. W sytuacji gdy dziecko przyniosło ze sobą własne zabawki bądź inne niepotrzebne przedmioty, wychowawca prosi rodzica o ich odebranie dziecku oraz odniesienie ich do domu.
6. Dziecku po wejściu do przedsionka, dezynfekuje ręce, rozbiera okrycie wierzchnie i wiesza je w wyznaczonym do tego miejscu.
7. Wychowawcy regularnie przypominają rodzicom o konieczności przyprowadzania do placówki wyłącznie dzieci zdrowych, a także o nieposyłaniu do placówki dzieci, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
8. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dziecko do placówki muszą posiadać środki ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice) zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również w trakcie przebywania w budynku placówki.

§ 5
Pozostałe regulacje

1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą przekazywane rodzicom w formie wiadomości SMS na podane przez nich numery telefonów komórkowych.
2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników placówki oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci.

 

Załącznik 2 do zarządzenia nr 3/2020
Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Kozach

Procedura przyjęć dzieci do Placówki Wsparcia Dziennego w okresie ogłoszonego
stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniemCOVID-19 .

1. Niniejsza procedura ma na celu ograniczenie liczebności oddziałów do poziomu wymaganego przez Wytyczne Epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, zgodnie z którymi:
1) w sali może przebywać do 12 dzieci, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, nie więcej niż 14 dzieci,
2) minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 dziecko i każdego opiekuna.
2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu i innych środków komunikacji na odległość wychowawcy placówki uzyskują informację, którzy rodzice mają możliwość zapewnienia opieki nad dziećmi w domu i nie przyprowadzą dzieci do placówki oraz którzy rodzice deklarują chęć przyprowadzenia dziecka.
3. Rodzice zobowiązani są do poinformowania o chęci przyprowadzenia dziecka do placówki co najmniej dwa dni przed planowaną data posłania dziecka do placówki.
4. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, wykluczone jest przyjęcie dziecka do placówki.
5. W razie większej liczby dzieci, których rodzice zadeklarowali chęć skorzystania z usług placówki, niż miejsc w placówce ustalonych z uwzględnieniem zasad, o których mowa w ust. 1, pierwszeństwo ustala się według kolejności zgłoszeń, z uwzględnieniem zasady – pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
6. Informację o gotowości przyjęcia dziecka do placówki dostarcza się rodzicom z wykorzystaniem środków komunikacji, o których mowa w ust. 2.

 

Załącznik 3 do zarządzenia nr 3/2020 Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Kozach

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej z 4 maja 2020 r.
2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników placówki, w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika placówki.

§ 2
Pomieszczenie na odizolowanie osoby

1. W placówce funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej jako „izolatka"). Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy placówki.
2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika placówki, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel placówki przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.

§ 3
Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika

1. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19 powinien niezwłocznie udać się do izolatki, informując jednocześnie o tym kierownika placówki. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u wychowawcy przed udaniem się do izolatki, powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki dzieciom.
2. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania.

§ 4
Podejrzenie wystąpienia objawów u dziecka

1. W przypadku dziecka przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, wychowawca powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także odizolować dziecko od reszty dzieci i pracowników placówki.
2. O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić kierownika oraz rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
3. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia dziecka, wychowawca sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19.
4. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio dziecka należy upewnić się, że nie będzie miało ono kontaktu z innymi dziećmi, i pracownikami placówki.
5. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników placówki oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci.

 

DEKLARACJA RODZICA

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z treścią procedur obowiązujących w Placówce Wsparcia Dziennego w Kozach
w trakcie pandemii COVID-19.
2. Zobowiązuje się do przestrzegania procedur w Placówce Wsparcia Dziennego w Kozach w trakcie pandemii COVID-19 związanych z reżimem sanitarnym przede wszystkim przyprowadzania do placówki tylko i wyłącznie zdrowego dziecka bez kaszlu, kataru, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu dziecka w placówce.
3. Przyjmuje do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko w danym dniu nie zostanie przyjęte do placówki.
4. Deklaruję pełne zastosowanie się do wytycznych zawartych w dokumencie Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodę na realizowanie tych zaleceń przez placówkę, co może wiązać się z ograniczeniami pobytu i opieki nad dzieckiem oraz innymi restrykcjami, a także podporządkowanie się zaleceniom kierownika i wychowawcom placówki w tym zakresie.
5. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym przy wejściu do placówki oraz w razie zaobserwowania niepokojących objawów zdrowotnych.
6. Oświadczam, że nikt z domowników, w okresie 14 ostatnich dni nie przebywa lub nie przebywał na kwarantannie, nie przebywał w transmisji korona wirusa, nie miał kontaktu z osobą, u której potwierdzono lub podejrzano zakażenie korona wirusem.
7. Jestem świadomy/a, że podczas przebywania mojego dziecka na terenie Placówki Wsparcia Dziennego, pomimo stosowanych procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz zastosowanych środków ochronnych, może dojść do zakażenia koronawirusem SARS-CoV-19. Rozumiem i podejmuję ryzyko zakażenia oraz wystąpienia powikłań choroby COVID-19 (w tym nieodwracalnego uszkodzenia płuc lub zgonu), a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków mojej rodziny.
8. Deklaruję stałą gotowość do kontaktu telefonicznego dotyczącego mojego dziecka.

............................................................................
Podpis rodzica/ opiekuna prawnego

 
Strona główna Aktualności Galeria Kontakt

Strona kojarzona ze słowami: świetlica kozy, placówka wsparcia dziennego