O nas

Obowiązek informacyjny

Na podstawie artykułu 13 i artykułu 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (zwane dalej RODO), celem realizacji obowiązku informacyjnego podaje się do wiadomości następujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych obowiązujące w Placówce Wsparcia Dziennego w Kozach.

1) Administratorem danych jest: Placówka Wsparcia Dziennego, ul. Krakowska 9a,
43-340 Kozy, tel. 33 8175025, NIP 937-265-30-16, mail: swietlica@kozy.pl
2) Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, można kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Placówce Wsparcia Dziennego w Kozach za pomocą adresu inspektora: iod@gzosip.kozy.pl
3) Dane przetwarzane są celem wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa, lub świadczenia usług dla zainteresowanych nimi osób – na podstawie artykuł 6 ust. 1 lit. a-e RODO.
4) Zależnie od zakresu zbieranych danych, odbiorcami powierzonych danych mogą być: Organy administracji samorządowej GOPS, Szkoły nr1 i nr2.
5) Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
6) Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były odpowiednio
i właściwie zabezpieczone.
7) Każdej z osób której dane są przetwarzane przysługą pełne prawa zgodnie z RODO,
w tym możliwość uzyskania kopii danych.
8) Okres przechowywania danych wyznaczony zostaje na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ze zm., a jeżeli niniejszy przepis nie wskazuje okresu dot. konkretnej sprawy dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi lub wygaśnięcia udzielonej zgody.
9) Każda z osób, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10) Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – osoba ta, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11) Każda z osób, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
12) Administrator danych zbiera minimalną ilość danych, niezbędną do zawarcia umowy.
13) Administrator danych nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.
Strona główna Aktualności Galeria Kontakt

Strona kojarzona ze słowami: świetlica kozy, placówka wsparcia dziennego