O nas

STATUT


UCHWAŁA NR XXI/151/12

RADY GMINY KOZY

 

z dnia 9 listopada 2012 r.

w sprawie nadania statutu Placówce Wsparcia Dziennego w Kozach


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art.12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)


Rada Gminy Kozy

uchwala:

STATUT PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W KOZACH

 

DZIAŁ I.

Postanowienia ogólne

§ 1. Placówka Wsparcia Dziennego w Kozach zwana dalej „Placówką" działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j .t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. ze zm.)

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

3) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.),

4) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz.593 ze zm.),

5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.),

6) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.)

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.).

§ 2. Siedziba Placówki mieści się w Kozach przy ul. Krakowskiej 9a.

§ 3. Placówka jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działająca jako jednostka budżetowa.

§ 4. Placówka swoją działalnością obejmuje obszar Gminy Kozy.

 

DZIAŁ II.

Zakres działania

§ 5. Przedmiotem działalności Placówki jest realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w szczególności:

1) wzmocnienie roli i funkcji rodziny oraz dążenie do jej integracji,

2) wspieranie rodziny w pełnieniu jej funkcji opiekuńczo-wychowawczej,

3) pomoc w integracji rodziny,

4) przeciwdziałanie margrhalizacji i degradacji społecznej rodziny,

5) prowadzenie różnych form doractwa, w tym w szczególności rodzinnego,

6) kształtowanie postaw dzieci i młodzieży w społecznie pożądanym kierunku,

7) eliminowanie przyczyn zagrożenia uzależnieniami, w szczególności poprzez organizację czasu wolnego, zabaw i zajęć sportowych,

8) zapewnienie dzieciom i młodzieży zindywidualizowanej pomocy i opieki,

9) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi dzieci i młodzieży, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań,
10) dożywianie dzieci i młodzieży,

§ 6. W wykonywaniu wymienionych zadań Placówka współdziała z:

1) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozach,

2) środowiskiem lokalnym,

3) podmiotami leczniczymi,

4) sądami i ich organami pomocniczymi,

5) Policją,

6) instytucjami oświatowym,

7) kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.

 

DZIAŁ III.

Zarządzanie i organizacja

§ 7. Placówką kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Kierownik Placówki.

§ 8. Kierownika Placówki zatrudnia Wójt Gminy.

§ 9. Kierownika w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego pracownik Placówki.

§ 10. Organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Placówki określa regulamin organizacyjny Placówki.

§ 11. Placówka jest pracodawcą, w rozumieniu przepisów prawa pracy, dla zatrudnionych w Placówce pracowników.

§ 12. Status prawny pracowników zatrudnionych w Placówce określają przepisy szczególne.

§ 13. Placówka prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem Gminy Kozy na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

§ 14. Obsługę finansowo — księgową łącznie z obsługą kasową Placówka prowadzi we własnym zakresie.

 

DZIAŁ IV.

Postanowienia końcowe

§ 15. Zmiany w statucie są dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.


Przewodnicząca Rady Gminy

Bożena Sadlik

 
Strona główna Aktualności Galeria Kontakt

Strona kojarzona ze słowami: świetlica kozy, placówka wsparcia dziennego