O nas

REGULAMIN

REGULAMIN
PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO
W KOZACH


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Placówka Wsparcia Dziennego w Kozach zwana dalej „Placówką” działa w szczególności na podstawie:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j .t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. ze zm.)
- uchwały Nr XXI/150/12 Rady Gminy Kozy z dnia 09 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego w Kozach;
- uchwały Nr Xxi/150/12 Rady Gminy Kozy z dnia 09 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego w Kozach;
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.),
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz.593 ze zm.),
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.),
- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.)
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.). § 2.

2. Siedziba Placówki mieści się w Kozach przy ul. Krakowskiej 9a.
3. Placówka jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działająca jako jednostka budżetowa.
4. Placówka swoją działalnością obejmuje obszar Gminy Kozy.
5. Placówka Wsparcia Dziennego w Kozach jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, świadczącą pomoc profilaktyczną, opiekę wychowawczą i dydaktyczną dla dzieci i młodzieży, którzy wychowują się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju.
6. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych oraz gimnazjum zamieszkałych na terenie Gminy Kozy. Istnieje możliwość odstępstwa od tej zasady.
7. Pobyt dziecka w placówce jest dobrowolny i nieodpłatny.
8. Liczba dzieci pozostających pod opieką wychowawcy w placówce jest dostosowana do potrzeb dzieci oraz rodzaju prowadzonych zajęć.
9. Grupa dzieci zapisanych do Placówki liczy co najmniej 10 i nie może przekraczać 15 dzieci na jednego wychowawcę.
10. Odpowiedzialność za dzieci podczas zajęć w placówce ponoszą wychowawcy zatrudnieni w placówce.
11. Odpowiedzialność za dzieci w drodze do Placówki i w drodze do domu spoczywa na rodzicach i opiekunach prawnych.
12. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem placówki odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice.
13. Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w placówce przedmioty osobiste dzieci (telefony, elektroniczne zabawki).
14. W placówce obowiązuje przez cały rok zmiana obuwia.
15. Odbierać dziecko z placówki mogą rodzice (opiekunowie prawni) bądź osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko z placówki zobowiązana jest do powiadomienia o tym wychowawcę. Wychowankowie, którzy mają zezwolenie rodziców na samodzielny powrót do domu muszą swoje wyjście zgłosić wychowawcy.

 

 

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Świetlicy

§2

1. Przedmiotem działalności Placówki jest realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w szczególności:
- wzmocnienie roli i funkcji rodziny oraz dążenie do jej integracji,
- wspieranie rodziny w pełnieniu jej funkcji opiekuńczo-wychowawczej,
- pomoc w integracji rodziny,
- przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,
- prowadzenie różnych form doradztwa, w tym w szczególności rodzinnego,
- kształtowanie postaw dzieci i młodzieży w społecznie pożądanym kierunku,
- eliminowanie przyczyn zagrożenia uzależnieniami, w szczególności poprzez organizację czasu wolnego, zabaw i zajęć sportowych,
- zapewnienie dzieciom i młodzieży zindywidualizowanej pomocy i opieki,
- stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi dzieci i młodzieży, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań,
- dożywianie dzieci i młodzieży,

2. W wykonywaniu wymienionych zadań Placówka współdziała z:
- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozach,
- Szkołami i innymi instytucjami oświatowymi,
- środowiskiem lokalnym,
- podmiotami leczniczymi,
- sądami i ich organami pomocniczymi,
- Policją,
- kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.

 

§3

1. Podstawowe formy pracy placówki:
- edukacyjne: odrabianie lekcji, wyrównywanie zaległości w nauce, reedukacja, nauka języków itp.,
- organizujące czas wolny: gry i zabawy, uczestnictwo w imprezach kulturalnych, np. koncertach, wystawach,
- wspierające rozwój zainteresowań i zdolności: plastyczne, teatralne, taneczne, modelarskie itp.,
- zwiększające kulturę osobistą np. nauka zasad zachowania przy stole, nauka higieny,
- rozwijające sprawność fizyczną: gry zespołowe, zabawy zręcznościowe, nauka pływania, tenis stołowy itp.,
- działania na rzecz placówki, np. dbanie o wystrój placówki,
- działania na rzecz środowiska lokalnego, np. współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz organizacjami działającymi na rzecz innych społeczności,
- współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi), szkołami, pracownikiem socjalnym oraz innymi osobami i instytucjami.
- dożywianie,
- wycieczki i wyjazdy wakacyjne o charakterze turystyczno-rekreacyjnym,
- zajęcia specjalistyczne, np. logopedyczne.

 

 

ROZDZIAŁ III
Organy Placówki

§4

1. Organami Placówki są:
- kierownik,
- księgowy,
- wychowawcy.
2. W placówce działa Zespół Wychowawców.
3. W placówce może być utworzony Samorząd Wychowanków.

 

§5

1. W placówce działa stały zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.
2. Do zadań zespołu należy:
- ustalanie aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka,
- analiza stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną,
- wymiana informacji między wychowawcami,
- modyfikowanie indywidualnego planu pracy,
- analiza karty pobytu dziecka.
3. W skład stałego zespołu wchodzą:
- kierownik placówki,
- wychowawcy.
4. W celu uzyskania wiedzy o sytuacji dziecka oraz jego rodziny, do udziału w posiedzeniu stałego zespołu, zapraszane są również osoby bliskie dziecku a także: kurator, pracownik socjalny, psycholog, pedagog szkolny, przedstawiciel policji.

 

 

ROZDZIAŁ IV
Wolontariat w Placówce

§6

1. Dzialalność placówki może być uzupełniana pracą wolontariuszy, której celem w szczególności jest:
- rozszerzenie zakresu opieki nad dzieckiem w placówce,
- wsparcie pracy wychowawców poprzez organizowanie kół zainteresowań i rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci,
- zapoznanie środowiska lokalnego z problemami placówek,
- promocja idei wolontariatu.
2. Wolontariuszem w placówce może być osoba, która:
- jest pełnoletnia, niekarana, i nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżania publicznego,
- została poinformowana o specyfice pracy wychowawczej i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w placówce.
3. Wolontariusz wykonuje prace pod nadzorem kierownika lub wychowawcy wyznaczonego przez kierownika.

 

 

ROZDZIAŁ V
Organizacja pracy w Placówce

§7

1. Placówka jest czynna cały rok, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 16.00, również w okresie wakacji i ferii.
2. Zapisy do Placówki:
- na rok szkolny - odbywają się od początku maja. Liczba miejsc jest uzależniona od ilości zwolnionych miejsc przez dzieci z ostatniego rocznika.
- zapisy na wakacje - odbywają się w pierwszy roboczy dzień po święcie majowym, zazwyczaj 4 maja. Zapisy dzieci odbywają się od godziny 7.00 osobiście przez rodzica lub członka rodziny. Rodzic zapisuje jedno dziecko, dopuszcza sie zapisanie rodzeństwa. Placówka przyjmuje zapisy dzieci wyłącznie z terenu Gminy Kozy, a liczba miejsc jest ograniczona.
2. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do Placówki oraz podczas powrotu z niej odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.
3. Placówka organizuje:
- zajęcia wychowawcze, dydaktyczne, samoobsługowe, kulturotwórcze, sportowe i inne zgodne z aktualnym zapotrzebowaniem wychowanków,
- imprezy okolicznościowe — Dzień Dziecka, Mikołajki, Andrzejki itp.
- rodzaj prowadzonych zajęć może ulegać zmianom, mogą to być zajęcia plastyczne, muzyczne, komputerowe, teatralne itp.
- imprezy środowiskowe — plenerowe, rozrywkowe itp.
- wyjścia na basen, do kina, wycieczki i biwaki,
- konsultacje z nauczycielami i rodzinami wychowanków.
4. Placówka dysponuje salą do pracy grupowej, pokojem wychowawców, pomieszczeniem kuchennym, sanitarnym oraz szatnią.
5. Urządzenie, wyposażenie i wystrój placówki optymalnie zbliża się do wzoru ogniska domowego.
6. Wychowankowie, stosownie do wieku, wdrażani są do typowych zajęć związanych z utrzymaniem gospodarstwa domowego i innymi obowiązkami rodzinnymi.
7. Placówka może przyjmować studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne.

 

 

ROZDZIAŁ VI
Wychowankowie

§8

1. Do placówki przyjmuje się wychowanków:
- na ich prośbę (za zgodą rodziców),
- na prośbę rodziców (opiekuna prawnego),
- na wniosek: szkoły, sądu, pracownika socjalnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz osób fizycznych lub prawnych, które stwierdzą potrzebę udzielania pomocy dziecku przez placówkę.

2. Decyzję o przyjęciu lub skreśleniu dziecka z listy wychowanków placówki podejmuje kierownik placówki. Kierownik przyjmuje dziecko na podstawie przeprowadzonego wywiadu z rodzicem, jeżeli informacje uzyskane od rodzica wymagają potwierdzenia, kierownik placówki kontaktuje się z pedagogiem szkolnym, wychowawcą dziecka lub pracownikiem socjalnym z GOPS Kozy.
3. Z rodzicem (opiekunem prawnym) kierownik placówki spisuje kartę zgłoszenia dziecka do PWDz.
4. Dziecko zostaje skreślone z listy wychowanków placówki jeżeli:

- narusza regulamin placówki,

- nie odrabia zadań domowych i nie bierze udziału w zajęciach,
- uczęszcza do placówki nie regularnie, jego wizyty są sporadyczne,
- przez okres dwóch tygodni nie pojawia się w placówce, a ze strony rodziców nie ma informacji co jest powodem nieobecności dziecka,
-rodzice dziecka nie współpracują z placówką,
- rodzice nie wyrażają zgody na pomoc dziecku i rodzinie w sposób ustalony przez kierownika i wychowawców placówki.
5. Rodzic o skreśleniu dziecka z listy zostaje powiadomiony telefonicznie przez kierownika placówki.
6. Praca z wychowankami i jego rodzina opiera się na dobrowolności.
7. Do placówki w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, które mają wskazanie do przebywania w tego typu placówce od pedagoga szkolnego, kuratora sądowego oraz jeżeli rodzina korzysta z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także jeżeli wiemy,
że w rodzinie dziecka występuje bezrobocie, alkoholizm, złe warunki materialne i wychowawcze.
8. Wychowankowie są współgospodarzami placówki, uczestniczą w procesie
wychowania i organizacji życia w placówce.
9. Wychowanek ma prawo do :
- właściwie zorganizowanej opieki oraz procesu wychowania, stosownie do
indywidualnych potrzeb,
- życzliwego i podmiotowego traktowania,
- swobody wyrażania myśli i przekonań,
- opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w placówce i poza nią,
- ochrony przed przemocą fizyczna i psychiczna, poszanowania godności osobistej,
- korzystania z pomieszczeń i urządzeń placówki,
- współdecydowania w sprawach prowadzonej w placówce działalności.
10.Wychowanek, wyrażając zgodę na pobyt w placówce przyjmuje następujące
obowiązki:
- przestrzegania regulaminu placówki,
- odrabiania zadań domowych i dodatkowych zadań usprawniających naukę dziecka,
- systematycznego uczęszczania i aktywnego udziału w zajęciach placówki,
- współpracy z wychowawcami i innymi osobami pracującymi w placówce, odpowiedzialnymi za organizacje opieki i wychowania,
- uznania godności i podmiotowości innych osób,
- przestrzegania zasad kultury współżycia w placówce, pomagania słabszym kolegom,
- dbania o ład, porządek, wyposażenie i otoczenie placówki jako wspólne dobro, uczestniczenie w pracach porządkowych i zajęciach samoobsługowych,
- ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

 

 

ROZDZIAŁ VII
Pracownicy

§9

1. W placówce zatrudnieni są:
- kierownik,
- wychowawcy,
- księgowy.

2. Do głównych zadań kierownika należy:
- kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
- sprawowanie nadzoru nad realizacją standardu opieki i wychowania,
- sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie im warunków harmonijnego rozwoju,
- prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej,
- sprawowanie nadzoru nad mieniem,
- przestrzeganie przepisów prawa w zakresie prowadzonej działalności,
- kierownik jest jednocześnie wychowawcą.

3. Do obowiązków wychowawców należy:
- rozpoznanie sytuacji wychowawczej i opiekuńczej wychowanków,
- poznanie stanu zdrowia, uzdolnień, zainteresowań oraz indywidualnych potrzeb wychowanków,
- otoczenie wychowanków troskliwą opieką, czuwanie nad ich bezpieczeństwem i zdrowiem,
- organizowanie i prowadzenie zajęć w formie indywidualnej i grupowej,
- stwarzanie wychowankom odpowiednich warunków do nauki własnej oraz udzielenie pomocy w nauce,
- organizacja zajęć sprzyjających indywidualnemu rozwojowi emocjonalnemu, społecznemu i poznawczemu wychowanków,
- kierowanie aktywności wychowanków w stronę konstruktywnego wykorzystania zasad i norm społecznych,
- indywidualna praca z dzieckiem ukierunkowana na nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów w rodzinie, szkole,
- współpraca z rodzicami, pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych,
- współpraca z instytucjami zainteresowanymi rodzinną i szkolną sytuacją dziecka,
- opracowanie rocznych programów realizacji zamierzonych celów i zasad pracy placówki,
- prowadzenie obowiązującej dokumentacji,
- odpowiedzialność za pomieszczenia i wyposażenie przydzielone grupie wychowawczej.

 

 

ROZDZIAŁ VIII
Dokumentacja

§10

1. Placówka prowadzi następującą dokumentację:
- merytoryczną,
- pozamerytoryczną.
2. Dokumentacja merytoryczna:
- dziennik zajęć,
- protokoły posiedzeń Zespołu Wychowawców,
- protokoły posiedzeń zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka,
- dokumentacje osobistą wychowanków(dane personalne wychowanka, zgoda rodziców/opiekunów na uczęszczanie dziecka do świetlicy),
- karta pobytu dziecka,
- wychowanków obowiązuje regulamin uczestnika zajęć, określający zasady korzystania z placówki przez wychowanków, opracowany przez kierownika i wychowawców oraz uzgodniony z wychowankami, zawierający prawa i obowiązki wychowanków, zasady bezpieczeństwa, nagrody i kary, harmonogram zajęć, uwzględniający działania zaplanowane do realizacji na dany dzień, tydzień, miesiąc i rok,
indywidualne karty zgłoszenia i pobytu, prowadzone dla każdego dziecka, które zawierają dane dziecka i są uzupełniane przynajmniej raz w miesiącu informację o znaczących dla dziecka wydarzeniach, w tym o postępach w nauce, stanie zdrowia, szczególnych potrzebach z zachowaniem ustawy o ochronie danych osobowych,
- dziennik zajęć, zawierający co najmniej temat zajęć, liczbę osób uczestniczących w nich oraz podpis osoby prowadzącej zajęcia,
- listy obecności wychowanków na zajęciach w danym dniu,
3. Dokumentacja pozamerytoryczna:
- księgowa,
- kadrowa.
4. Dokumentacja osobista wychowanków, zwłaszcza w zakresie dotyczącym trudności wychowawczych i dysfunkcji rodzin jest prowadzona z przestrzeganiem odpowiedniej dyskrecji i tajemnicy w sprawach rodzinnych.

 

 
Strona główna Aktualności Galeria Kontakt

Strona kojarzona ze słowami: świetlica kozy, placówka wsparcia dziennego